Hitro iskanje
Iskane besede

Obdobje

Družba
Podrobno iskanje
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  3.6.2019 09:00
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-410/19
INI-408/19

SAVA RE, d. d., Ljubljana

Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2018

Na podlagi pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakona o trgu finančnih instrumentov Sava Re, d.d., Dunajska 56, 1000 Ljubljana objavlja to obvestilo:

V skladu z zahtevami slovenske in evropske zavarovalne zakonodaje Sava Re, d.d., objavlja Poročilo o solventnosti in finančnem položaju Zavarovalne skupine Sava za leto 2018 (v nadaljevanju: poročilo PSFP skupine), ki ga je s soglasjem nadzornega sveta sprejela uprava Save Re, d.d. K poročilu PSFP skupine je bilo izdano poročilo neodvisnega revizorja o zagotovilu, ki ga je izdelala revizijska družba Ernst & Young v skladu s Sklepom o dodatnem revizijskem pregledu zavarovalnic in dodatnem revizorjevem poročilu (Uradni list RS, št. 9/2016), ki ga je na podlagi ZZavar-1 izdala Agencija za zavarovalni nadzor.

Poročilo PSFP skupine vsebuje podrobne informacije o sistemu upravljanja skupine, njenih ključnih funkcijah, vzpostavljenem sistemu upravljanja tveganj in lastni oceni tveganj in solventnosti. V njem je tudi podrobno opisan profil tveganj skupine. Poročilo vsebuje informacije o vrednotenju sredstev in obveznosti za izkazovanje solventnosti skupine, ki se v skladu z zakonodajo Solventnost II vrednotijo po pošteni vrednosti. V poročilu je predstavljeno upravljanje kapitala ter višina primernih lastnih virov sredstev, zahtevanega solventnostnega kapitala in solventnostnega količnika. Zavarovalna skupina Sava za izračun kapitalske ustreznosti uporablja standardno formulo Solventnosti II. Na dan 31. 12. 2018 je kapitalsko ustrezna in izkazuje visok solventnostni količnik 218 %. Višina solventnostnega količnika ustreza tudi notranjim merilom skupine in trenutno celo nekoliko presega razpon optimalnega solventnostnega količnika, ki sega od 170 % do 200 %.

Dokument Poročilo PSFP skupine je pripet.

To obvestilo bo skupaj s pripetim dokumentom objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.sava‑re.si od 3. junija 2019, in sicer za najmanj petletno obdobje.

Uprava družbe
Datum: 4.6.2019