Feast search
Keywords

Period

Issuer
Advanced search
 
Kategorija: Notranje informacije
Objavljeno na: SEOnet
Dne:  18. 10. 2022 08:30
Oznaka objavljenega dokumenta : INI-651/22
INI-634/22

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Ljubljana

Spremembe v upravi družbe

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d. d., Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

V sklopu obravnave korporativnega upravljanja zavarovalnice je nadzorni svet Zavarovalnice Triglav na svoji seji 17. 10. 2022 soglašal s predlogom predsednika uprave o imenovanju Blaža Jakiča za novega člana uprave in s sporazumom o prenehanju mandata člana uprave Davidu Benedeku, ki stopi v veljavo z 31. 12. 2022.

Nov član uprave Blaž Jakič je imenovan za mandatno obdobje petih let, sklep pa bo stopil v veljavo z izpolnitvijo odložnih pogojev, med drugim s pridobitvijo dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave.

Blaž Jakič deluje v Skupini Triglav že 12 let, in sicer sprva v matični družbi, pred šestimi leti pa je svoje izkušnje in znanje prenesel v srbsko odvisno družbo Triglav Osiguranje, Beograd, kjer opravlja funkcijo člana izvršnega odbora družbe. Njegove trenutne zadolžitve med drugim zajemajo področje informatike, financ in računovodstva, osebnih zavarovanj ter upravljanja tveganj. Razpolaga s širokim strokovnim znanjem o obeh temeljnih dejavnostih Skupine Triglav (zavarovalništvo in upravljanje premoženja) in poglobljenim poznavanjem regionalnih trgov. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani (2004) ter nato na London School of Economics v Veliki Britaniji zaključil magistrski študij MSc  (2006).

Informacije bodo objavljene na spletnih straneh Zavarovalnice Triglav, d.d., www.triglav.eu, od 18. 10. 2022 dalje ter bodo dostopne na javnih spletnih straneh družbe še najmanj pet let.

Uprava Zavarovalnice Triglav, d.d.
Datum: 19. 10. 2022